QINGDAO (China)

Qingdao Impetus Quality Inspection Consulting Co.,Ltd*

2/1016, No.222, International FInancial Plaza, Shenzhen Road

Laoshan District, Qingdao, China

Phone:    +86-532-68722501

Fax:         +86-532-68722501

please contact: china@seafood-inspection.com

 

We offer regular Seafood inspection services in Tianjin, Beijing, Yantai, Ningbo,Qingdao,Beihai,Hainan, Guangzhou, Dalian, Xiamen, Hangzhou, Zhangzhou, Shanghai, etc.. Focus of the inspections as Squid, Atlantic Cod, Pacific Cod, Shrimp, Tilapia and more!

 

* set up support by

Plate22 Kopie